Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Učenici » Prava i obveze » Pedagoške mjere

Zadnja izmjena: 05.05.2010. u 23:47

Pedagoške mjere

 

Iz Statuta

Razlozi za izricanje pedagoških mjera

Članak 143.

Pedagoške mjere izriču se učenicima radi sprječavanja i otklanjanja negativnih pojava, nemarnog odnosa učenika prema odgojno-obrazovnom radu i učenju, kršenja kućnog reda i nekulturnog i neprimjerenog ponašanja, oštećivanja školske imovine i ponavljanja kršenja dužnosti i obveza.

Pedagoške mjere ne mogu se izreći prema razrednom odjelu.

Vrste pedagoških mjera

Članak 144.

Zbog povrjede dužnosti i neispunjavanja obveza te nasilničkog ponašanja učenicima se mogu izreći pedagoške mjere:

 • opomena
 • ukor
 • odgojno-obrazovni tretman produženog stručnog postupka
 • opomena pred isključenje
 • isključenje iz Škole

Kao pedagoška mjera  ne smije se učeniku izreći udaljavanje s nastave, sudjelovanje na školskim manifestacijama, uskraćivanje odlaska na izlet ili ekskurziju i sl.

Opomena

Članak 145.

Opomena se izriče zbog:

 • ometanja drugih učenika u učenju i praćenju nastave
 • neopravdanog izostanka s nastave ili drugih aktivnosti od 6 do 14 školskih sati
 • ometanja  nastavnika  u  vrijeme  održavanja  nastave  i  drugih  oblika  odgojno-obrazovnog rada
 • neredovitog nošenja školskog pribora i opreme
 • nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama
Ukor

Članak 146.

Ukor se izriče zbog:

 • neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada od 14 do 22 školska sata
 • izazivanja sukoba
 • oštećivanja školske imovine i imovine drugih učenika, nastavnika, drugih radnika i građana
 • kršenja kućnog reda
 • duljeg nemarnog odnosa prema učenju i radu
 • ponavljanja povrede za koju je učeniku već izrečena mjera iz članka 145. ovoga statuta
Odgojno-obrazovni tretman produženog stručnog postupka

Članak 147.

Odgojno-obrazovni tretman produženog stručnog postupka provodi se prema učeniku Škole u skladu s provedbenim propisom koji donosi ministar znanosti, obrazovanja i športa.

Opomena pred isključenje

Članak 148.

Opomena pred isključenje izriče se zbog:

 • neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada od 22  do 30 školskih sati
 • trajnijeg izbjegavanja školskih obveza
 • ugrožavanja sigurnosti učenika, nastavnika, drugih radnika i građana
 • namjernog uništavanja ili krivotvorenja pedagoške dokumentacije
 • otuđivanja i težeg oštećenja imovine Škole, drugih učenika, radnika Škole i građana
 • težeg kršenja kućnog reda
 • ponavljanja povreda za koje je učeniku već izrečena mjera iz članka 146. ovoga statuta
 • nedoličnog ponašanja prema radniku Škole ili stranci nazočnoj u Školi
Isključenje iz škole

Članak 149.

Isključenje iz Škole izriče se zbog:

 • neopravdanog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada više od 30 školskih sati
 • izazivanja tučnjave i fizičkog napada na drugog učenika, radnika Škole ili građanina
 • uživanja alkohola ili drugog sredstva ovisnosti ili njihovo unošenje u Školu
 • neprimjerenog ponašanja ili činjenja materijalne štete na izletu odnosno ekskurziji
 • namjernog nanošenja veće štete Školi, učenicima i radnicima odnosno građanima
 • osobito teškog kršenja kućnog reda
 • protupravnog prisvajanja imovine Škole, radnika Škole ili građana
 • krivotvorenja javnih i drugih isprava radi ostvarivanja određene koristi
 • ponavljanja povreda za koje je učeniku već izrečena mjera iz članka 148. ovoga statuta
Ovlaštena tijela za izricanje pedagoških mjera

Članak 150.

Pedagošku mjeru opomena učeniku izriče razrednik.

Pedagošku mjeru ukor učeniku izriče razredno vijeće.

Pedagošku mjeru opomena pred isključenje i odgojno-obrazovni tretman produženog stručnog postupka učeniku izriče nastavničko vijeće.

Pedagošku mjeru isključenje iz Škole učeniku izriče ravnatelj.

Do završetka  postupka izricanja pedagoške mjere isključenja iz Škole ravnatelj može učenika privremeno udaljiti iz odgojno-obrazovnog procesa.

Postupak izricanja pedagoških mjera

Članak 151.

Postupak za izricanje pedagoških mjera tijela iz članka 150. pokreću po službenoj dužnosti na temelju podataka iz pedagoške evidencije.

Pri pokretanju postupka tijela iz članka 150. ovoga statuta mogu razmotriti prijedloge i predstavke radnika, učenika Škole, građana i pravnih osoba.

Primjena zakona o općem upravnom postupku

Članak 152.

Na pokretanje postupka, vođenje postupka i donošenje rješenja o pedagoškoj mjeri primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Razredno vijeće i nastavničko vijeće mogu ovlastiti nekoga od svojih članova ili imenovati povjerenstvo koje će provesti upravni postupak do donošenja rješenja o pedagoškoj mjeri.

Kod utvrđivanja činjeničnog stanja ovlašteno tijelo treba voditi računa o učenikovu razvoju, obiteljskim i drugim okolnostima u kojima se učenik nalazi.

Načelo osobnosti i zabrana diskriminacije

Članak 153.

Kod izricanja pedagoških mjera ovlaštena tijela dužna su voditi računa o mentalnoj i socijalnoj zrelosti učenika, općem stanju, osjetljivosti i drugim okolnostima koje utječu na njegov razvoj.

Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, zastrašivanja, ponižavanja učenika niti povrjeda njegove osobnosti.

Trajanje pedagoške mjere

Članak 154.

Pedagoške mjere izriču se za tekuću nastavnu godinu.

Donošenje rješenja

Članak 155.

Nakon provedenog postupka za izricanje pedagoške mjere ovlašteno tijelo može postupak obustaviti ili izreći odgovarajuću pedagošku mjeru. U jednom se postupku može  izreći samo jedna pedagoška mjera.

Pedagoška mjera izriče se rješenjem.

Rješenjem o pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole mora se urediti učenikovo pravo polaganja razrednog ispita.

Žalba

Članak 156.

Protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri učenik odnosno roditelj ima pravo žalbe.

O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri opomene odlučuje razredno vijeće.

O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri ukora odlučuje nastavničko vijeće.

O žalbi  protiv  rješenja  o  izrečenoj  pedagoškoj  mjeri  opomene pred isključenje i  odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka odlučuje ravnatelj.

O žalbi protiv rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri isključenja iz Škole odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Podnošenje žalbe

Članak 157.

Žalba se podnosi pisano ili izjavom u zapisnik u roku do 15 dana od dana primitka rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri.

Žalba se podnosi tijelu koje je donijelo rješenje.

Žalba odgađa izvršenje rješenja o izrečenoj pedagoškoj mjeri.

Rješavanje žalbe

Članak 158.

Tijela Škole koja rješavaju u žalbenom postupku, dužna su provesti postupak i donijeti rješenje što prije, a najkasnije u roku do 60 dana od dana primitka žalbe.

Tijelo koje rješava o žalbi, može rješenje o izrečenoj mjeri potvrditi, poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom.

Rješenje žalbenog tijela je konačno.

Izvršenje rješenja

Članak 159.

Izvršno rješenje o  pedagoškoj mjeri provodi razrednik odnosno ravnatelj u roku do osam dana od dana izvršnosti.

Izvršne pedagoške mjere unose se u pedagošku dokumentaciju, osim u svjedodžbu.

Praćenje učinka pedagoških mjera

Članak 160.

Tijela ovlaštena za donošenje i izvršenje pedagoških mjera dužna su nakon izrečene mjere pratiti uspjeh i ponašanje učenika i svojom aktivnosti nastojati da učenik ispravno shvati smisao izrečene mjere.

Brisanje pedagoških mjera

Članak 161.

Tijelo koje je donijelo mjeru može, ako ocijeni da je donesena mjera imala ispravan učinak na učenika i postigla željenu svrhu, na kraju tekuće školske godine donijeti odluku o brisanju izrečene mjere.

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 220707
 
Svibanj 2022
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici