Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za radno mjesto - nast. povijesti

05.12.2019. u 13:42

Natječaj za radno mjesto - nast. povijesti

 

Tražimo nastavnika/cu povijesti – 1 izvršitelja/icu, nepuno radno vrijeme 7 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2020.

Natječaj za radno mjesto - nast. povijesti

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.), te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja

GIMNAZIJA, POŽEGA,  DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, objavljuje                          

NATJEČAJ
za radno mjesto
  • Nastavnik povijesti- 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 7 sati nastave tjedno, na  određeno vrijeme do 31.8.2020.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis i rodni list,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  • potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi- ne starije od 6 mjeseci.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a natječajna dokumentacija se ne vraća. Prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, a na adresu: GIMNAZIJA, 34000 POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/A.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom.

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja , bit će objavljeno na web stranici škole https://www.gimpoz.hr najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole.

  • KLASA: 112-01/19-01/15
  • URBROJ: 2177-12-01/1-19-1
  • U Požegi, 5.12.2019.godine

 

Ravnateljica

dr. sc. Vesna Vlašić

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 4064

OGLASNA PLOČA

 
 
Veljača 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici