Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za radna mjesta

07.11.2019. u 11:26

Natječaj za radna mjesta

 

Tražimo nastavnike: likovne umjetnosti (1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 13 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme), hrvatskoga jezika(1izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. 8. 2020. i 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do povratka zamjenjivane radnice na rad) i slovačkog jezika i culture (1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 2 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme).

Natječaj za radna mjesta
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja GIMNAZIJA, POŽEGA,  DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, objavljuje
NATJEČAJ
za radna mjesta
  • 1. Nastavnik likovne umjetnosti - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 13 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.
  • 2. Nastavnik hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31. 8. 2020.
  • 3. Nastavnik hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tjedno, na određeno vrijeme do povratka zamjenjivane radnice na rad.
  • 4. Nastavnik slovačkog jezika i culture - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 2 sata nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  • 1. životopis i rodni list,
  • 2. dokaz o stručnoj spremi,
  • 3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  • 4. potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi- ne starije od 6 mjeseci.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a natječajna dokumentacija se ne vraća. Prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, a na adresu: GIMNAZIJA, 34000 POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/A.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom.
 
Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, bit će objavljeno na web stranici škole najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na web stranici škole.

KLASA: 112-01/19-01/38
URBROJ: 2177-12-01/1-19-1
U Požegi 7. 11. 2019. godine
 
                                                                                                             ravnateljica:
                                                                                                       dr. sc. Vesna Vlašić
 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 5622

OGLASNA PLOČA

 
 
Siječanj 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici