Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za radno mjesto - nastavnik njemačkoga jezika

10.09.2019. u 11:21

Natječaj za radno mjesto - nastavnik njemačkoga jezika

 

Tražimo nastavnika njemačkoga jezika (1 izvršitelja/icu) na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno.

Natječaj za radno mjesto - nastavnik njemačkoga jezika

Na temelju članka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  GIMNAZIJA , POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/a, objavljuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

  • Nastavnik njemačkog jezika – 1 izvršitelja/ca na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis i rodni list
  2. dokaz o stručnoj spremi,
  3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  4. potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od 6 mjeseci.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a natječajna dokumentacija se ne vraća. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, a na adresu: GIMNAZIJA, 34000 POŽEGA, DR. FRANJE TUĐMANA 4/a.

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjava formalne uvjete i čije su prijave pravodobne i potpune, nakon čega kandidate s te liste upućuju na testiranje i razgovor (intervju). Provjera kandidata se sastoji od dva dijela, pisane provjere putem testiranja i razgovora s kandidatom.

Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima, bit će objavljeno na mrežnoj stranici Škole najmanje pet (5) dana prije dana određenog za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima će natječaja kandidati biti obaviješteni u roku 15 dana od dana njegova dovršetka objavom na mrežnoj stranici Škole.

 

KLASA: 112-01/19-01/7

URBROJ: 2177-12-01/1-19-1

U Požegi 10. 09. 2019. godine

Ravnateljica :

dr. sc. Vesna Vlašić

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 3503

OGLASNA PLOČA

 
 
Siječanj 2023
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici