Komentari i pitanja

Ispunite kontakt formu svojim podacima i komentarima ili pitanjima.

+ =
 

GDJE SE NALAZIMO?

 

EUROPA

Položaj Republike Hrvatske u Europi

HRVATSKA

Položaj grada Požege u Republici Hrvatskoj

POŽEŠKA ŽUPANIJA

Položaj grada Požege u Požeško-slavonskoj županiji

POŽEGA

Položaj Gimnazije u Požegi
 
gimnazija menu
 

Oglasna ploča » Natječaj za radno mjesto

23.11.2018. u 12:37

Natječaj za radno mjesto

 

Tražimo stručnog suradnika knjižničara - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - 12 mjeseci.

Natječaj za radno mjesto

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.) GIMNAZIJA,POŽEGA , Dr. Franje Tuđmana 4/a,  objavljuje

NATJEČAJ

ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 1. stručni suradnik knjižničar - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  - 12 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99.).

 

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. Životopis i rodni list,
  2. Dokaz o stručnoj spremi,
  3. Dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  4. Potvrdu o stažu osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne stariji od 6 mjeseci.

Osobe koje prema propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu .Pozivaju se osobe iz članka 102.stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/1.) da uz prijavu na natječaj dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanu sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na članak 9. istoga zakona uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.                               

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno  ili poštom u roku 8 (osam ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole na adresu : GIMNAZIJA  34000 Požega Dr. Franje Tuđmana 4/a.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

KLASA : 112-01/18-14

URBROJ: 2177-12-01/1-18-2

U Požegi 23.11.2018.godine

 

                                                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                                                      dr.sc. Vesna Vlašić

 
Dodaj na Facebook Objavi na Twitter-u
Pregledano puta: 3549

OGLASNA PLOČA

 
 
Prosinac 2022
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
 
 
 
Izvannastavne aktivnosti E-dnevnik za učenike E-dnevnik za nastavnike Sustav e-učenja Evaluator Nikola Tesla DAR*MAR GEL Učenički radovi Inicijalni testovi Bivši učenici